Khóa học

1. Mở trang web này và chọn "Đăng kí ngay". 

2. Chuyển ngôn ngữ sang Tiếng Việt.

3. Chọn Đăng nhập|Ghi danh.

4. Tạo 1 tài khoản hoặc đăng nhập với tài khoản Facebook hoặc Google.

5. Sau khi đăng ký, chọn:”xem khóa học”

6. Chọn khóa học mà bạn muốn học.

7. Chọn “đăng ký khóa học”. 

8. Chọn “xem khóa học” 

9. Chọn “Khóa học” và bắt đầu học luôn nào  

Copyright reserved

National Taiwan University