Khóa học chuyên ngành về thiết kế dành cho mọi người, từ lý thuyết cơ bản đến đồ án chi tiết, chia sẻ kỹ năng dựng hình 3D và các khái niệm quan trọng.

Copyright reserved

National Taiwan University